top of page

Privacy Verklaring

Loft23 is een moderne groepsaccommodatie gelegen in Zuid Limburg, geschikt voor overnachtingen en als zaalhuur voor bijvoorbeeld workshops. Uw privacy is belangrijk en deze respecteren wij niet alleen wanneer u bij ons verblijft maar ook wanneer wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruiken en bewaren.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op een heldere en transparante manier vertellen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De volgende principes van de AVG zullen gevolgd worden in de omgang met uw persoonsgegevens:

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens: 

 • in overeenstemming met het doel waarvoor wij deze hebben ontvangen. De doeleinden en het type persoonsgegevens beschrijven we verderop in deze privacyverklaring. 

 • op een beperkte manier, wij verwerken alleen die gegevens die minimaal nodig zijn om de beschreven doeleinden te kunnen bereiken. 

 • op basis van een van de zes rechtsgronden, in de meeste gevallen zal dit zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten of via Airbnb of een andere boekingssite. Indien we een verwerking hebben waarbij het nodig is dat we toestemming van u hebben, zullen wij deze aan u vragen. 

 • op een veilige manier, wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 • en geven deze niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst of wanneer dit van de wet moet. 

 • en informeren u zodat u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

 

Loft23 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover of een privacy verzoek wilt indienen dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Loft23

Heerlerweg 23b

6367 AA Voerendaal

Email: loft23@vanlaar.org

Tel: (+31)06-20339724

Waarvoor verwerkt Loft23 persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Het aangaan en afhandelen van de reservering/boeking, maar ook wanneer u onze leverancier bent nemen we mogelijk contactgegevens op in de administratie. 

 • Communicatie over de boeking en het verblijf. 

 • Het verbeteren van de dienstverlening. 

 • Bescherming van u en onze gebouwen (videobeelden van het buitenterrein).

 

 

Voor een boeking die direct bij Loft23 is gedaan zijn de volgende persoonsgegevens nodig: 

 • Voor- en achternaam van de gast die boekt 

 • E-mailadres 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer

 

Boekt u via Airbnb dan ontvangen we van hen de volgende gegevens:

Voornaam en achternaam van degene die boekt en indien bekend namen van andere gasten, annuleringshistorie en andere informatie waarvoor u aan Airbnb toestemming heeft gegeven. Na 1 bevestiging van de boeking ontvangen wij aanvullende persoonsgegevens zoals uw telefoonnummer van Airbnb.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.

 

Ook kunnen gegevens worden verstrekt aan partners die op onze instructie diensten leveren om uw gegevens op te slaan, de leverancier van het boekhoudpakket, de hostingpartij van de website of de leverancier van de reserveringssite. Wij zullen met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afsluiten waarbij we afspraken maken om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is verstrekking aan de gemeente Voerendaal, vanwege de registratie en afdracht van de toeristenbelasting. Ook dan worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

 

Minderjarigen

Loft23 verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We gaan ervan uit dat de boeking wordt gedaan door een volwassene.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden. Denk aan de administratieve bewaarplicht van 7 jaar.

 

Beveiliging

Loft23 heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Wij gebruiken wachtwoorden en de pagina voor de reservering is versleuteld zodat u veilig via het contactformulier uw gegevens kunt doorgeven.

 

Functies voor sociale media en cookies

Onze website bevat functies voor sociale media, (twitter, facebook, google maps) die hun eigen privacyverklaringen hebben. Door op deze social media buttons te klikken, maakt u gebruik van cookies. Vervolgens zijn de privacyverklaringen van de sociale media van toepassing. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaringen goed doorleest. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken, zodat we zeker weten dat we niet aan onbevoegden deze informatie vertrekken.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u er met ons niet uit dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op deze plaats worden gepubliceerd.

 

Laatste wijziging: 14-11-2018. 2

bottom of page